De driehoek leerling-ouder-school

 

Om onze leerlingen goed te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling is het van groot belang dat ouders en school als partners samenwerken.We hechten grote waarde aan de driehoek leerling - ouder - school. Ouders en school dienen als partners samen te werken, om zodoende de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Dat kan enerzijds door formele momenten te organiseren als ouderavonden en rapportgesprekken. Anderzijds is het ook van groot belang tussen deze formele momenten door het contact tussen school en thuis goed te bewaken. Dit kan door elkaar tijdig en goed te informeren wanneer situaties hier om vragen. 

 

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders wordt op de O.G. Heldringschool via de Medezeggenschapsraad (MR) georganiseerd. De MR van de O.G.Heldringschool bestaat momenteel uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De MR vertegenwoordigt de mening van ouders en personeelsleden richting het schoolbestuur.


De medezeggenschapsraad heeft formeel een aantal mogelijkheden:

  • Informatierecht: het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht: het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht: voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

De medezeggenschapsraad van de O.G. Heldringschool komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Dan bespreekt ze de begroting, de jaarkalender, het beleidsplan van de school en alle andere zaken die met het functioneren van de school te maken hebben. U kunt de verslagen in ons ouderportaal Social Schools vinden.

 

De MR bestaat op dit moment uit:

  • Oudervertegenwoordiging:
    Robin Zwarts (voorzitter), Christa Parlevliet, Friedolien de Fraiture, Mette Rodenhuis
  • Personeelsvertegenwoordiging:
    Sandra Kerkstra (vice-voorzitter), Shanta Beekink, Ragonda Bruinenberg, Tony Visée

U kunt ons altijd aanspreken op onderwerpen die u voor de MR van belang vindt. Dat kan direct op het schoolplein en in de school, maar ook via het e-mailadres heldringschool_mr@scoh.nl.

 

Oudertevredenheid

Om de 3 jaar voeren we onder de ouders een oudertevredenheidspeiling uit. Aan de hand van de vragen krijgt de school een beeld van de plus- en verbeterpunten. Aangezien het vorige onderzoek bij dezelfde organisatie is gedaan is er in dit onderzoek ook een vergelijking gemaakt met de resultaten van 3 jaar geleden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren